Ahadiyyet Risâlesi
İlkharf Yayınları
Bu kitabı henüz oylamadınız

Ahadiyyet Risâlesi, Nefsini bilen Rabbini bilir hadîsini mutlak varlık ve tecellîleri açısından şerh eden bir eserdir. Nefsi bilme hadîsi çerçevesinde eser, vücûd-adem, tecellî-zuhûr, ayniyet-gayriyet, tevhîd-şirk, tenzîh-teşbîh, fenâ-bekâ, ölmeden önce ölme gibi tasavvufun pek çok nazarî konusuna muhtasaran atıfta bulunur. Tasavvufî muhîtlerde okunmuş, şerh edilmiş, derin tesir ve izler bırakmıştır. Dolayısıyla eskilerin tâbiri ile muhtasar ve müfîd bir risâledir, kütüphanelerde pek çok yazmasına rastlanır. Dilimize farklı pek çok tercümeleri yapılmıştır.   Ahadiyyet Risâlesinin elinizdeki bu yayını ise son dönem melâmîlerinin büyüklerinden Hüseyin Şemsi Ergüneşe aittir. Hüseyin Şemsi Beyin tercümeye esas aldığı metin, eserin gerek matbû Arapça yayınları gerekse Türkçedeki diğer tercümelerden bir takım özgün farklılıklara sahiptir.

Tür: İslam ,  Tasavvuf ve Tarikatlar
Sayfa sayısı: 112